1. Home
  2. Bài báo
  3. Security Trade Control
Kiểm soát an ninh thương mại

Mitutoyo Asia Pacific Pte. Ltd. và các công ty con của nó (ở đây được gọi là MAP Group) chia sẻ mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về sự phổ biến của vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí thông thường. Tập đoàn MAP nhận thấy sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ chống lại việc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu các sản phẩm Mitutoyo được coi là hàng hóa chiến lược của chúng tôi.

Hàng hóa chiến lược được xác định bởi các chế độ kiểm soát xuất khẩu quốc tế đề cập đến các mặt hàng và công nghệ liên quan có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa có khả năng cung cấp vũ khí đó. Chúng bao gồm vũ khí và thiết bị quân sự, và các mặt hàng thương mại có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

 

 

CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU CỦA MITUTOYO ASIA PACIFIC PTE. LTD. GROUP

Nhận thấy sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ, Mitutoyo đã thiết lập “Chương trình Kiểm soát Xuất khẩu Mitutoyo”. Để tuân thủ chương trình này, MAP Group tuân theo năm chính sách cơ bản:

1. Vì những đóng góp cho việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

  • Hiểu mục đích của Luật Quản lý Ngoại hối và Ngoại thương của Nhật Bản và luật có liên quan của các quốc gia tương ứng
  • Thực hiện việc kiểm soát xuất khẩu phù hợp theo Luật Ngoại hối và Kiểm soát Ngoại thương của Nhật Bản và các luật có liên quan của các quốc gia và điều kiện xã hội tương ứng.

 

2. Đối với việc xuất khẩu hàng hóa, v.v.

  • Tuân thủ Luật Ngoại hối và Kiểm soát Ngoại thương của Nhật Bản và các luật có liên quan của các quốc gia tương ứng.

 

3. Toàn thể cán bộ công nhân viên công ty

  • Mỗi người phải hiểu mục đích của Luật Quản lý Ngoại hối và Ngoại thương và các luật có liên quan của các quốc gia tương ứng.
  • Nỗ lực không ngừng để tuân thủ luật pháp và quy định và thực hiện kiểm soát xuất khẩu thích hợp.

 

4. Để tuân thủ các Luật đó và thực hiện kiểm soát xuất khẩu thích hợp

  • Xác định vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của công ty trong hoạt động kinh doanh liên quan đến kiểm soát xuất khẩu an ninh, phát triển hệ thống kiểm soát xuất khẩu, tăng cường, thúc đẩy và đảm bảo việc thực thi đáng tin cậy.

 

5. Để đảm bảo hệ thống kiểm soát xuất khẩu được thực thi một cách đáng tin cậy và phù hợp

  • Chủ động nhận được sự hướng dẫn và đánh giá của bên thứ ba gồm các chuyên gia.

 

Hiện tại, MAP Group cam kết phục hồi niềm tin của xã hội. Chúng tôi đang nỗ lực cải tổ và nâng cao nỗ lực chung của tất cả nhóm MAP, bao gồm cả các công ty con ở nước ngoài. Điều này sẽ đạt được thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt “Chính sách cơ bản” thông qua cơ cấu tổ chức, quy trình kiểm soát xuất khẩu, sàng lọc giao dịch, kiểm soát lô hàng, kiểm toán và quản lý các công ty con ở nước ngoài.

 

QUAN TÂM ĐẾN XUẤT KHẨU VÀ LIÊN QUAN ĐẾN NƯỚC NGOÀI

Khi xuất khẩu và chuyển sản phẩm của mình ra nước ngoài, chúng tôi phải thực hiện sàng lọc giao dịch dựa trên Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương Nhật Bản hoặc luật có liên quan ở các quốc gia tương ứng. Nếu áp dụng cho các quy định về danh sách, chúng tôi phải xin giấy phép của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản hoặc cơ quan có liên quan ở các quốc gia tương ứng. Ngoài ra, nếu các sản phẩm của chúng tôi nằm trong các quy định áp dụng về đánh bắt hàng hóa sẽ được sử dụng cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, chúng tôi phải xin phép các cơ quan có liên quan tại các quốc gia xuất khẩu tương ứng.

Catalog điện tử
Yêu cầu thêm