1. Home
  2. Thước kẹp đo đường trung tâm có mỏ đo phía sau, ABSOLUTE, dòng 573

Loại đo khoảng cách giữa các tâm lỗ và giữa cạnh và tâm lỗ

Thước kẹp đo đường trung tâm có mỏ đo phía sau, ABSOLUTE, dòng 573

Xem thông tin chi tiết

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm