1. Home
  2. Excelway

Chương trình tạo báo cáo tùy chỉnh

Excelway

media
Thông tin sản phẩm

Một chương trình ngoại tuyến lấy dữ liệu đầu ra từ máy Mitutoyo (tệp .csv và .txt), chuyển dữ liệu sang mẫu excel. Tùy chỉnh báo cáo có thể được thực hiện cho các loại đầu vào và đầu ra dữ liệu khác nhau bằng cách thiết lập một lần và lưu nó để sử dụng trong tương lai. Các thay đổi đối với mẫu có thể được thực hiện dễ dàng nếu được yêu cầu.

 

Yêu cầu hệ thống: tối thiểu Microsoft Office 2016

Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm