1. Home
  2. MCUBEMAP

Phần mềm phân tích bề mặt 3D

MCUBEMAP

media
Thông tin sản phẩm

MCubeMap là một Phần mềm phân tích tài sản bề mặt 3D. Dữ liệu 3D được WLI ghi lại có thể được phân tích theo các thông số tuân thủ tiêu chuẩn ISO25178-6: 2010, bao gồm Sa, Sq và các thông số chiều cao khác và các thông số độ nhám 3D liên quan đến không gian, độ phức tạp và chức năng. Người dùng cũng có thể phân tích hình dạng 2D và đo thể tích từ dữ liệu 3D do PFF hoặc QV Hybrid thu thập.

Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm