1. Home
  2. Dưỡng kiểm tra độ song song Dòng 157

Dưỡng kiểm tra độ song song Dòng 157

media
Thông tin sản phẩm

Sản phẩm dưỡng kiểm tra độ song song này cho phép người dùng kiểm tra pan-me và các dụng cụ đo khác.

Sản phẩm có những tính năng sau:

  • Sử dụng giao thoa ánh sáng, kiểm tra các mặt đo của pan-me về độ song song và độ phẳng.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm